Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0027153
Predmet:IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MRČ IVANIĆ GRAD (ETAN REKONSTRUKCIJA) PN-I-409/20-DT
 
9.7.2020Odluka o početku postupka nabave
21.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.8.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.9.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
12.10.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja