Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0024817
Predmet:GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-341/20-SP
 
25.6.2020Odluka o početku postupka nabave
7.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.8.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.8.2020Odluka o odabiru / poništenju
9.9.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja