Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-353/20-AB
 
19.6.2020Odluka o početku postupka nabave
16.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.8.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.8.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
8.10.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja