Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0022621
Predmet:INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-333/20-MB
 
Odluka o početku postupka nabave
18.6.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.7.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.7.2020Odluka o odabiru / poništenju
4.8.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja