Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0021421
Predmet:PN-P-345/20/TP, Izrada procjembenih elaborata u svrhu utvrđivanja naknade za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu izvođenja radova sanacije - popravaka plinovodne infrastrukture PN-P-345/20/TP
 
28.5.2020Odluka o početku postupka nabave
8.6.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.7.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.7.2020Odluka o odabiru / poništenju
26.8.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja