Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0020053
Predmet:PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-329/20-AS
 
21.5.2020Odluka o početku postupka nabave
27.5.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.6.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.6.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
17.8.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja