Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0020053
Predmet:PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-329/20-AS
 
21.5.2020Odluka o početku postupka nabave
27.5.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja