Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0017518
Predmet:DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG I KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-280/20-AS
 
23.4.2020Odluka o početku postupka nabave
6.5.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.6.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
24.7.2020Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja