Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0015584
Predmet:PN-T-251/20/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-251/20/TP
 
14.4.2020Odluka o početku postupka nabave
22.4.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja