Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0015584
Predmet:PN-T-251/20/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-251/20/TP
 
14.4.2020Odluka o početku postupka nabave
22.4.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
14.7.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja