Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0014799
Predmet:PN-T-250/20/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE ANALIZATORA KVALITETE PLINA PN-T-250/20/TP
 
Odluka o početku postupka nabave
16.4.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
8.7.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja