Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/s 005-0049828
Predmet:PN-R-322/13-VLB PN-R-322/13-VLB; IZRADA STUDIJE ZA POTPORU RAZVOJA TRŽIŠTA SPP U PROMETU
 
20.5.2013Odluka o početku postupka nabave
31.5.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.6.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
12.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja