Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0014219
Predmet:Održavanje EBS-a u 2020. - 2021. godini PN-Z-204-20-LR
 
18.3.2020Odluka o početku postupka nabave
10.4.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
19.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja