Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0013203
Predmet:AKTIVNA MREŽNA OPREMA ZA PLINOVOD ZLOBIN - OMIŠALJ PN-I-226/20-AB
 
Odluka o početku postupka nabave
1.4.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
19.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja