Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0012346
Predmet:PLINOMJERI OD G 250 DO G 2500 PN-T-214/20-SP
 
17.3.2020Odluka o početku postupka nabave
25.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja