Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S0F5-0011627
Predmet:USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA ( SOC) PN-Z-162/20-MB
 
16.3.2020Odluka o početku postupka nabave
19.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
9.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja