Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0011178
Predmet:GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-183/20-SP
 
9.3.2020Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
20.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja