Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0011178
Predmet:GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-183/20-SP
 
9.3.2020Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
20.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.6.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
24.7.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja