Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0011045
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-077-089-095-102-119/20-SP
 
21.2.2020Odluka o početku postupka nabave
16.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.7.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.7.2020Odluka o odabiru / poništenju
13.8.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja