Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0010588
Predmet:NADOGRADNJA SUSTAVA ZA IZRADU PRIČUVNIH KOPIJA PODATAKA ARCSERVE PN-I-125-20-LR
 
4.3.2020Odluka o početku postupka nabave
12.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.4.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
10.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja