Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0008779
Predmet:AKTIVNA MREŽNA OPREMA 10G ZA POSLOVNI OBJEKT KUTINA PN-I-106-20-LR
 
25.2.2020Odluka o početku postupka nabave
2.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.3.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.4.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.4.2020Odluka o odabiru / poništenju
14.5.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja