Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0008352
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTROA TRANSPORTA PLINA (4 GRUPE PREDMETNE NABAVE) PN-T-087-090-097-112/20-AS
 
20.2.2020Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
19.3.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
25.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja