Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0008152
Predmet:ULOŠCI PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-46/20-MB
 
12.2.2020Odluka o početku postupka nabave
26.2.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.4.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.4.2020Odluka o odabiru / poništenju
14.5.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja