Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0007783
Predmet:UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI) PN-T-732/19-012/20-AB
 
16.1.2020Odluka o početku postupka nabave
21.2.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja