Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0007302
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA MEĐUNARODNI PLINOVOD ZAGVOZD - IMOTSKI - POSUŠJE DN 500/75 S PRIPADAJUĆIM NADZEMNIM OBJEKTIMA PN-I-069/20-DT
 
13.2.2020Odluka o početku postupka nabave
20.2.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.3.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.4.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.4.2020Odluka o odabiru / poništenju
13.5.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja