Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0005673
Predmet:Usluga korištenja internetske platforme za rezervaciju kapaciteta na interkonekciji Donji Miholjac - Dravaszerdahely plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske PN-STU-025/20-LR
 
4.2.2020Odluka o početku postupka nabave
10.2.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.3.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.3.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.3.2020Odluka o odabiru / poništenju
31.3.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja