Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3616207
Predmet:OBNOVA ORACLE LICENCI ZA 2020. GODINU PN-Z-004/20-VLB
 
20.1.2020Odluka o početku postupka nabave
3.2.2020Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
26.2.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.3.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.3.2020Odluka o odabiru / poništenju
28.4.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja