Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0004633
Predmet:Licenčno održavanje i podrška za HCL WS portal PN-STU-028-20-LR
 
24.1.2020Odluka o početku postupka nabave
3.2.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.2.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.3.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.3.2020Odluka o odabiru / poništenju
27.3.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja