Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S F15-0002792
Predmet:Godišnje održavanje i tehnička podrška PIMS sustava PN-T-590-19-LR
 
28.11.2019Odluka o početku postupka nabave
22.1.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.12.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.1.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.1.2020Odluka o odabiru / poništenju
28.2.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja