Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0000812
Predmet:ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA USLUGA U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-Z-729/19-AB
 
30.12.2019Odluka o početku postupka nabave
10.1.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.2.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.2.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.2.2020Odluka o odabiru / poništenju
19.3.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja