Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0000597
Predmet:ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACA, SAVSKA 88A, ZAGREB PN-Z-725/19-AS
 
31.12.2019Odluka o početku postupka nabave
9.1.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.1.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.3.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.2.2020Odluka o odabiru / poništenju
31.3.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja