Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S F15-0044793
Predmet:NAJAM DODATNIH MICROSOFT EAS LICENCI PN-Z-584-19-LR
 
23.10.2019Odluka o početku postupka nabave
13.11.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.11.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.11.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.11.2019Odluka o odabiru / poništenju
31.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja