Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0044789
Predmet:STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA UGRADNJE KONTEJNERSKIH MRS-A NA LOKACIJE SIRAČ, ČAĐAVICA, HAMPOVICA, GOLA I MOLVE SELO PN-I-626/19-DT
 
5.11.2019Odluka o početku postupka nabave
13.11.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.12.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.1.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.1.2020Odluka o odabiru / poništenju
5.2.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja