Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0042881
Predmet:PN-P-624/19/TP, Izrada procjembenih elaborata u svrhu utvrđivanja naknade za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu izvođenja radova sanacije - popravaka plinovodne infrastrukture PN-P-624/19/TP
 
23.10.2019Odluka o početku postupka nabave
30.10.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.11.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.11.2019Odluka o odabiru / poništenju
22.11.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja