Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0042562
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – ROGATEC PN-PK-609/19-DT
 
21.10.2019Odluka o početku postupka nabave
28.10.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.11.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.12.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.12.2019Odluka o odabiru / poništenju
16.1.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja