Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0040904
Predmet:PRIPREMA SUSTAVA KVALITETE PLINA I PREGLED OD STRANE MUP-A PN-T-567/19-DT
 
9.10.2019Odluka o početku postupka nabave
17.10.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.11.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.11.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.11.2019Odluka o odabiru / poništenju
24.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja