Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0036668
Predmet:USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM OBJEKTIMA STP-a (6 GRUPA) PN-T-515-524-525-529-534-536/19-AS
 
9.9.2019Odluka o početku postupka nabave
17.9.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.10.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.10.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.10.2019Odluka o odabiru / poništenju
17.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja