Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0034572
Predmet:PLINOMJERI OD G 100 DO G 1600 PN-T-496/19-SP
 
22.8.2019Odluka o početku postupka nabave
29.8.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.10.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.10.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.10.2019Odluka o odabiru / poništenju
8.11.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja