Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0031289
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI STP-A SJEVERNA HRVATSKA PN-T-349/19-DT
 
26.7.2019Odluka o početku postupka nabave
2.8.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.9.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.9.2019Odluka o odabiru / poništenju
1.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja