Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0027702
Predmet:OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PN-FR-429/19-AB
 
2.7.2019Odluka o početku postupka nabave
11.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.9.2019Odluka o odabiru / poništenju
30.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja