Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0027451
Predmet:UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/19-AB
 
2.7.2019Odluka o početku postupka nabave
10.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
20.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja