Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0027152
Predmet:IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
 
11.6.2019Odluka o početku postupka nabave
9.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja