Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-450/19-DT
Predmet:INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-450/19-DT
 
8.7.2019Odluka o početku postupka nabave
15.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
23.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja