Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0026394
Predmet:PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE REGIJA STP-a TVRTKE PLINACRO PN-T-365/19-AS
 
10.6.2019Odluka o početku postupka nabave
4.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
2.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja