Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0023656
Predmet:Revizija godišnjih financijskih izvještaja društva Plinacro d.o.o. za poslovnu 2019. i poslovnu 2020. godinu i revizija godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja grupe Plinacro d.o.o. za poslovnu 2019. i poslovnu 2020. godinu PN-FR-361/19-MB
 
30.5.2019Odluka o početku postupka nabave
12.6.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.9.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.9.2019Odluka o odabiru / poništenju
15.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja