Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0022832
Predmet:Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike PLINACRO-a PN-FR-371/19-MB
 
31.5.2019Odluka o početku postupka nabave
6.6.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
13.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja