Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2019/S 0F5-0025778
Predmet:NADZOR NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM CIJEVI ZA MP ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-388/19-DT
 
11.6.2019Odluka o početku postupka nabave
2.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
25.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja