Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2019/S 0F5-0021564
Predmet:INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-300/19-AS
 
13.5.2019Odluka o početku postupka nabave
28.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
23.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja