Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0019895
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-T-273/19-AB
 
2.5.2019Odluka o početku postupka nabave
15.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.6.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
23.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja