Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0019703
Predmet:GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-271/19-SP
 
6.5.2019Odluka o početku postupka nabave
14.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.6.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
8.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja