Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0019531
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA VOZILA (8 GRUPA) PN-Z-282-283-284-285-286-288-290-291/19-AS
 
3.5.2019Odluka o početku postupka nabave
14.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.6.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja