Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BU-00402
Predmet:GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-216/19-SP
 
10.4.2019Odluka o početku postupka nabave
24.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
2.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja