Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0016554
Predmet:NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA - SUKAP SUSTAVA PN-I-071-19-ŽF
 
28.3.2019Odluka o početku postupka nabave
19.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
28.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja